Short Arm Hinge

Face Frame

Short-Arm Hinge

Sort By:
.5 Inch OVERLAY ‐ 4.620001
.5 Inch OVERLAY ‐ 4.620001
4.620001

.5 Inch OVERLAY including DOWELS ‐ 4.620002
.5 Inch OVERLAY including DOWELS ‐ 4.620002
4.620002

.625 Inch OVERLAY ‐ 4.620003
.625 Inch OVERLAY ‐ 4.620003
4.620003

.625 Inch OVERLAY including DOWELS ‐ 4.620004
.625 Inch OVERLAY including DOWELS ‐ 4.620004
4.620004